Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000066

URBROJ: 2140/01-08/6-19-0006

Zlatar, 25.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIO MLADIĆ, HR-49250 ZLATAR, ZAGREBAČKA 98

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine – laguna u funkciji staje za muzne krave na susjednoj čestici

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č..br. novonastala 2807/8 koja se nakon parcelacije formira iz k.č.br. dio 2791/2, dio 2792, 2807/7 i 2807/8 k.o. Zlatar (Zlatar).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Park hrvatske mladeži 2, Zlatar, drugi kat/62.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.