Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. srpnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000192

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0006

Zabok, 27.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARKO ČEHULIĆ, HR-49221 BEDEKOVČINA, MATIJE GUPCA 53

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, 2. skupine

– građenje građevine stambene namjene, pomoćna građevina – nadstrešnica i spremište, 2. skupine,

na katastarskim česticama 4375 (411/74) k.o. Bedekovčina (Bedekovčina, Orehovička cesta bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.08.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.