Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000147

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0007

Krapina, 10.06.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Miljenko Pavlović, HR-49234 Petrovsko, Podgaj Petrovski 41

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju i dogradnju građevine stambene namjene, 2. skupine

na katastarskoj čestici k.č.br. 291/1 k.o. Petrovsko u Podgaju Petrovskom.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2019 u 9:00 sati, u ovom upravnom odjelu, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Tatjana Horvat, građ.teh.