Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000183

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0005

Pregrada, 07.07.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MINI MLJEKARA – VERONIKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo , HR-49216 DESINIĆ, PUT MATIJE GUPCA 5,

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, poslovne djelatnosti -prerada mlijeka, 2. skupine,

na katastarskim česticama broj 1506/16; 1507/4; 1507/7; 1507/8; 1507/12; 1507/21 k.o. Desinić (Desinić, Put Matije Gupca 5).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.07.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J. K. Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene, dopune i produljenje građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.