Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. listopada 2017.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000250

URBROJ: 2140/01-08/5-17-0006

Zabok, 19.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA BEDEKOVČINA , HR-49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstane ceste, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 3042/1, k.o. Bedekovčina (Bedekovčina, Magdalenićeva ulica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.10.2017. godine od 9.00 do 14.00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Darinka Habulin, ing.građ.