Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000178

URBROJ: 2140/01-08/5-19-0005

Zabok, 05.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA BEDEKOVČINA, HR-49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine posebne namjene, 2. skupine – sanacija klizišta na groblju Orehovica i nerazvrstanoj cesti NCOR-023

na katastarskoj(im) čestici(ama) 1349/3, 1349/1, 1350/1, 1360, 1361, 1365/2, 1359 i 7092 k.o. Komor (Bedekovčina, Groblje Orehovica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.07.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.