Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000207

URBROJ: 2140/01-08/4-19-0007

Pregrada, 03.09.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA DESINIĆ, HR-49216 Desinić, Trg sv. Jurja 7.

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine -nerazvrstane ceste Jelenjak, dionica u dužini od L = 1959,21 m

na postojećoj građevnoj čestici 1951, 1952, 2075 k.o. Jelenjak (Desinić, Jelenjak).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.09.2019 u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.