Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada
Ulica Josipa Karla Tuškana 2
Tel: 049/ 377 – 211

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000056
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0006
Pregrada, 21.03.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – T raskrižje državne ceste DC206 s nerazvrstanom cestom za poduzetničku zonu u naselju Hum na Sutli u kružno raskrižje, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.1797 k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli, Hum na Sutli), k.č.br.262/13 k.o. Prišlin (Prišlin, Hum na Sutli).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  06.04.2018 (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, I  kat, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.