Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000054

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006

Donja Stubica, 13.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA MARIJA BISTRICA, HR-49246 Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – nerazvrstana cesta i infrastruktura za zonu javne namjene (pristupna cesta, pješački pločnik, biciklistička staza, odvodnja sanitarnih i otpadnih voda, ulični vodovod i hidrantska mreža – izmještanje na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 475/2 k.o. Marija Bistrica.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.03.2019. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.