Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000324

URBROJ: 2140/01-08/6-18-0006

Zlatar, 16.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA MIHOVLJAN, HR-49252 Mihovljan, Mihovljan 48

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta M – Mihovljan – Večkovići – Kovačići, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 3515, 3508/4 i 3638/4 k.o. Mihovljan Mihovljan.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.03.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, u prostorijama Upravnog odjela, soba 62/II kat.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Lisjak, ing.građ.