Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. rujna 2018.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju

i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000147

URBROJ: 2140/01-08/3-18-0007

Klanjec, 24.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA ZAGORSKA SELA , HR-49296 Zagorska Sela, Zagorska Sela 38

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta NC BR 001 Zagorska Sela-Brezakovec- Gornji Škrnik, 2. skupine,

na građevnoj čestici 2034/1, 2034/2, 2034/3 k.o. Zagorska Sela, naselja Zagorska Sela, Brezakovec, Gornji Škrnik.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4, tel. 049 550-080.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.