Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000065

URBROJ: 2140/01-08/6-19-0006

Zlatar, 13.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OSNOVNA ŠKOLA ” Vladimir Nazor” Budinščina, HR-49284 Budinščina, Budinščina 18c

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), 2. skupine – spoj dvorane PŠ Hrašćina sa školom (u nivou suterena-podruma škole), rekonstrukcija zgrade PŠ Hrašćina-stubište i dizalo za spoj škole i dvorane, prespajanje unutarnjih instalacija dvorane i škole, rekonstrukcija svih instalacija u dijelu škole koji se rekonstruira, rekonstrukcija-izmještanje dijela vanjske mješovite kanalizacije škole na postojećoj građevnoj čestici 1705/4 k.o. Hrašćinski Kraljevec (Hrašćina).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.