Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. prosinca 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000307

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0006

Pregrada, 06.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA HUM NA SUTLI , HR-49231 HUM NA SUTLI, HUM NA SUTLI 175

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– Gradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Odvodni sustav Huma na Sutli, Sanitarna odvodnja naselja Prišlin u k.o. Prišlin i u k.o. Hum na Sutli, 3. skupine,

na katastarskim česticama više katastarskih čestica u k.o. Prišlin i k.o. Hum na Sutli.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.12.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I kat, soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.