Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. kolovoza 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000229

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0005

Donja Stubica, 25.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

PIREKO društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, proizvodnju, trgovinu, uvoz-izvoz i usluge , HR-49243 Oroslavje, Milana Prpića 115a

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti , 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br.1338/3 k.o. Oroslavje (Oroslavje, M. Prpića 115/A).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.09.2017 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, soba 51.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.