Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000014

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0008

Donja Stubica, 26.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE , HR-49244 Stubičke Toplice, Park M. Gupca 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– građenje građevine (dogradnja i nadogradnja) – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice – gradnja bazena i hotela u 5.faza, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č. 1638, 1639, dio 1641/1, 1649 i dio 1650( novoformirana k.č. 1639) k.o. Donja Stubica, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.