Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000153

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0004

Krapina, 21.06.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

SINIŠA IVANKOVIĆ, HR-49232 RADOBOJ, RADOBOJ 389A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine – prenamjena i uređenje dijela prizemlja (garaže) postojeće stambene zgrade u poslovni prostor izrade slastica

na katastarskoj čestici k.č. 1678/18 k.o. Šemnica (Radoboj, Radoboj 389).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.07.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.