Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. srpnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000105

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0009

Donja Stubica, 17.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

SNJEŽANA HRGETIĆ, HR-49244 STUBIČKE TOPLICE, ULICA PETRA PRERADOVIĆA 3

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– rekonstrukciju građevine (rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja) stambene namjene , 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 624/6, 624/7 i 624/9 k.o. Stubička Slatina (Oroslavje, Stubička Slatina 212).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.08.2018. godine (četvrtak) u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.