Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000072

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0010

Donja Stubica, 07.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

TOMICA IVANIĆ, HR-49245 SVETI MATEJ, SVETI MATEJ 112

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 1215/1k.o. Sveti Matej (formira se iz dijela k.č. 1215 k.o. Sveti Matej) u Gornjoj Stubici.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.