Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. srpnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju

i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000204

URBROJ: 2140/01-08/3-18-0005

Klanjec, 26.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DVD KLANJEC, HR-49290 Klanjec, Ulica Lijepe naše 21

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 469 (zk. oznaka 108) k.o. Klanjec, Klanjec, Ulica Lijepe naše 21.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.08.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.