Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000075

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0005

Pregrada, 23.03.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VETROPACK STRAŽA tvornica stakla d.d. , HR-49231 Hum Na Sutli, Hum na Sutli 203.

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – oborinska kanalizacija, 2. skupine, na k.č.br. 1500/2,1500/1, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1506, 1548/2, 1548/9, 1549/6, 1549/7, 1549/11, 1799/3, 1549/12, 1798/1, 1833/3 k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli 203.).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana, 31.03.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, J. K. Tuškana 2, soba 20,.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.