Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000228

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0005

Krapina, 08.03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA JESENJE, HR-49233 Gornje Jesenje, Gornje Jesenje

 

– dostavlja se 

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

 – građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – energetski učinkovita i ekološka vanjska rasvjeta groblja, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1026/5, 438/1, 4528/8, 1027, 1025/1, 1025/2 k.o. Jesenje

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.03.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

      VIŠA REFERENTICA ZA

     PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

       Mirjana Vidiček, ing.građ.