Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000079

URBROJ: 2140/01-08/6-19-0006

Zlatar, 16.04.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA HRAŠĆINA, HR-49283 Trgovišće, Trgovišće 23c

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (vjerska ustanova), 2. skupine – rekonstrukcija mrtvačnice, ispraćajnog trga i pristupnih staza groblja

na postojećoj građevnoj čestici čkbr. 130/2 koja je nastala nakon parcelacije od čkbr. 130/1, 130/2, 130/3 i 1656 k.o. Hrašćina (Hrašćina).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.04.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Milena Tkalčević, ing.građ.