Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. listopada 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000309

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0017

Donja Stubica, 03.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju , HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – prikupljanje i odvodnja otpadnih voda Aglomeracije Zabok – Faza II, za područje Grada Oroslavja, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č. br. 1129, 889, 891/4,926/3, 1047 k.o. Mokrice, k.č.br. 583/2, 1924, 572/1, 572/32, 572/31, 572/33, 1922/6, 1919/1, 1919/4, 1921, 1919/28, 1919/18, 1919/19, 1919/32, 1919/21, 1919/22, 1919/23, 1918, 1855/6, 1855/1, 166/1, 1639/1, 1639/2, 1697/2, 1697/1, 1695/2,1695/1, 1688, 1685/2 k.o. Oroslavje, k.č.br. 1595, 1628/2, 1594, 1639, 1958, 2054, 2055, 6650/1, 6649, 208, 2019, 2011, 2010/2,2010/1, 2007/4, 2006, 2005, 2004, 2003/1, 2003/2, 2003/3, 2002/2, 1983/1, 1982/1, 1983/2, 1954, 1952/3,1950, 1995, 1996, 1998, 1984/2, 1936/2, 1925 k.o. Andraševec.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.10.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, 2. kat, soba 51.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.