Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju

i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000269

URBROJ: 2140/01-08/3-17-0008

Klanjec, 17.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – komora zdenca HrZ-2 i tlačni cjevovod do VS “Harina Zlaka”, 2. skupine,

na katastarskim česticama broj 1182/22, 1182/14, 1184/2, 1185, 1575, 1096/3, 1096/2, 1096/1, 1097, 1098/8, 1098/9, 1098/10, 1128/1, 1128/2, 1563, 1129/1 k.o. Poljana Sutlanska, Općina Zagorska Sela, naselje Harina Zlaka.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.