Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000248

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0008

Donja Stubica, 11.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. , HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području naselja Brezje i Volavec te HS u općini G. Stubica, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č. 2 i 139/2 k.o. Slani Potok i k.č. 901, 664, 623, 430, 429, 428, 13/1, 22, 95, 478, 481 i 553/2 k.o. Gornja Stubica.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.