Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. svibnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000079

URBROJ: 2140/01-08/2-17-0009

Donja Stubica, 23.05.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZLATKO MOŠTAK, HR-49245 DUBOVEC, DUBOVEC 51

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – klijet, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 299/1 k.o. Dubovec (Gornja Stubica, Banšćica bb).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.06.2017. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Danica Tupek, ing.građ.