Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000201

URBROJ: 2140/01-08/5-19-0005

Zabok, 04.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – sanacija klizišta i oborinske odvodnje uz L22040 Krapinske Toplice

na katastarskoj čestici 2413/1 (1540/1) k.o. Krapinske Toplice (Krapinske Toplice, Zagrebačka ulica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.07.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.