Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. rujna 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000042

URBROJ: 2140/01-08/2-15-0008

Donja Stubica, 11.09.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka – uređenje potoka Pustodol u D. Stubiciu km 0+0,000 do 0+700,61, na katastarskim česticama k.č.br. 5407 k.o. Donja Stubica (Donja Stubica, Pustodol) i k.č.br. 5406 k.o. Donja Stubica (St. Toplice, Ul. Viktora Šipeka).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.10.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.