Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000021

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0006

Zabok, 12.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VALOVITI PAPIR – DUNAPACK d.o.o. , HR-49210 Zabok, Trebež 2

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– rekonstrukciju građevine rekonstrukcija i dogradnja gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti – proizvodnja ploča od valovitog papira i prerada u ambalažu od valovitog papira, 2. skupine,

na katastarskim česticama 8096/1 (3923/1) i 8073/3 (4297/3) k.o. Zabok (Zabok, Trebež 2).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.