Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000001

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0004

Krapina, 29.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – uređenje potoka Putkovec, rkm 0+943,1 – 3+283,1,

na građevnoj čestici k.č. broj 4065, 4071, 4081/1, 4081/10, 4081/11, 4081/2, 4081/3, 4081/4, 4081/5, 4081/6, 4081/7, 4081/9, 4082/1, 5022, 5025, 5026, 5028, 5030, 5040, 5041, 5044, 5045, 648/1, 649/5, 649/6, 650, 651/1, 651/2, 654/1, 654/3, 662/2, 662/3, 688, 690, 691, 693/1, 693/2, 695/2, 696/2, 696/3, 697, 698/1, 698/2, 704/2, 705/1, 707/1, 717, 721/2, 790/1, 790/2, 790/3, 790/5, 790/6, 791/2, 791/3, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5, 806/1, 806/2, 806/3, 808, 809/2, 809/3,887/2, 890/7, 890/9, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 897/2, 898/2, 899/4, 899/5, 899/6, 920, 921/4, 921/5, 921/6, 921/8, 922/3, 922/4, 923/4, 924/2, 925/2 k.o Đurmanec,

k.č.broj 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 1/1, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/8, 11/9, 1/2, 1/3, 13/1, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 14/1, 14/2, 15, 16/8, 1752/2, 1757, 1824/1, 1824/3, 1824/4, 1824/7, 1824/8, 1831, 1836, 1850, 1851, 1852, 1854, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 385/10, 385/11, 385/12, 385/13, 385/25, 385/8, 385/9, 388/1, 388/3, 388/4, 389/2, 389/3, 390/1, 390/3, 392/1, 392/2, 393/1, 393/2, 397/1, 397/2, 397/3, 9999/1, 9999/2, 9999/7 k.o. Putkovec i

k.č.broj 1609/2, 1609/3, 1629/4, 1629/5, 1629/6, 1637, 1638, 963/1, 964/1, 964/2, 964/3, 964/6, 965/1, 965/2 i 967/1 k.o. Hlevnica k.o. Đurmanec.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.02.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.