Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000014

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0011

Donja Stubica, 31.07.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2. skupine – uređenje korita potoka Topličina na području Oroslavja i St. Toplica,

na katastarskim česticama k.č. 5397 k.o. D. Stubica te k.č. 325/1, 710/1 i druge k.o. Oroslavje (na području grada Oroslavja i općine St. Toplice).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2019 u 09:30 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.