Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005

URBROJ: 2140/01-08/1-17-0004

Krapina, 17.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA ĐURMANEC, HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izvedba križanja državne ceste D1 i lokalne ceste L22001 u Općini Đurmanec, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 4612/1, 4340/1, 4641 k.o. Jesenje.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.03.2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.