Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000002

URBROJ: 2140/01-08/1-18-0003

Krapina, 30.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o , HR-49000 Krapina, Gajeva 20

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja opskrbnog cjevovoda naselja Španičeki, Levaki i Jugci, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 8952/1, 8951/2, 8951/1, 8951/7, 8951/8, 8951/5, 8953/1, 8954, 8959, 15405/1, 10134, 10132, 10131, 10128, 10127, 10125, 10124/2 k.o. Krapina i

k.č.br. 1501/1, 1501/2, 2682/1, 1628, 1503, 1815, 1495/1, 1495/2, 1496/1, 1639, 1645, 1646, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1651/16, 1651 /8, 1651/7, 1652/1, 1652/2, 1651/4, 1651/2, 1651/1, 1653/7, 1653/8, 1670/3, 1669/1, 2707, 1654/8, 1654/1, 1655/1, 1654/2, 1656 /3, 1662, 1657, 1490/3, 1684/1, 1651/18, 1651/10, 1688/1, 1687/3, 1687/2, 1687/7, 1687/8, 1687/9, 1687/1, 1685/1, 2692, 1690, 1692/8, 1692/4, 1692/1, 1691/1, 1692/3, 2694, 1695/3, 1696/2, 1696/3, 1696/1, 1698, 1697, 1693/3, 1695/2, 1985/2, 1745, 1746, 1744/1, 1744/4, 1747/1, 1863/2, 1863/1, 1685/5, 1684/4, 1684/7, 1684/3, 1684/5, 2706 k.o. Petrovsko.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.02.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.