Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. srpnja 2018.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000009

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0009

Donja Stubica, 03.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO -ZAGORSKE ŽUPANIJE , HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – križanje Ž2197 i Ž2216 sa kružnim tokom prometa, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č. 746/1, 1602, 1603, 1604 i 1617/2, k.o. Oroslavje.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.07.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, II. kat, soba 49.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.