Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. srpnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000019

URBROJ: 2140/01-08/5-18-0004

Zabok, 20.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija kružnog toka “Gubaševo” na državnoj cesti DC205, 2. skupine,

na građevnoj čestici 1659/1 i ostale prema situaciji iz idejnog projekta u k.o. Gubaševo (Zabok, Gubaševo) i 2528 i ostale prema situaciji iz idejnog projekta u k.o. Zabok (Zabok, Gubaševo).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.07.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.