Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. srpnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/14-01/292

URBROJ: 2140/01-08/3-15-3

Klanjec, 24.07.2015. 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Zabok, M. Gupca 57,

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– Izgradnju građevine infrastrukturne namjene, distribucijskog sustava električne energije, TS 10(20)/0,4 kV „KLANJEC 6 – RASKLOPIŠTE PREDIONICA i NN razvod, 3. skupine,

na građevnim česticama broj 923(782/4), 943(1526), 955(913/1), 957/1(874), 958 (880/1), 959 (873/2), 1290 (858/22), 1324/2 (784/19) sve K.O. Klanjec, te TS na č. k. br. 958/2 k.o. Klenjec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.08.2015 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostrono uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec, Trg Mira 11, soba 4,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc. ing.građ.