Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. rujna 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-361-03/14-01/300

URBROJ: 2140/01-08/3-15-3

Klanjec, 24. rujan 2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP- Opetator distribucijskog sustava d.o.o, Zabok,

Matije Gupca 57, – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– IZGRADNJU TS 10(20)/0,4 kV „KLANJEC 5 ČUVAONICA MUZEJSKE GRAĐE“ na č. k. br. 342/3 k.o. Klanjec i NN RAZVOD u Klanjcu, 3. skupine,

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07. listopada 2015 od 08:00 do 10,00 sati, na lokaciji – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Klanjec, Trg Mira 11, soba 4.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Josipa Horvat, bacc.ing.građ.