Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. srpnja 2015.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

DONJA STUBICA

KLASA: UP/I-361-03/14­01/93

URBROJ: 2140/01-08/2-15-6

Donja Stubica, 01. 07. 2015. 

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, D. Stubica, povodom zahtjeva investitora HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, D.P. Elektra Zabok, M. Gupca 57, za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju priključnog 10(20) kV voda, transformatorske stanice TS 10 (20)/04 kV TDS064 „OROSLAVJE PEKARA“ i niskonaponskog razvoda na zemljištu u k.o. Oroslavje, temeljem članka 116. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)

P O Z I V A

podnositelja zahtjeva, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na katastarskim česticama u k.o. Oroslavje na kojima se izvodi zahvat u prostoru te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola za izgradnju priključnog 10(20) kV voda, transformatorske stanice TS 10 (20)/04 kV TDS064 „OROSLAVJE PEKARA“ i niskonaponskog razvoda na zemljištu u k.o. Oroslavje, da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja. 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 13. srpnja 2015. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II. 

Uvidu u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku i to osobno ili putem svojeg opunemoćenika. 

Ukoliko se u navedenom roku osobe koje imaju status stranke ne odazovu ovom pozivu, lokacijska dozvola može se izdati, a stranka koja se ne odazove javnom pozivu, ne može zbog toga tražiti obnovu postupka izdavanja lokacijske dozvole. 

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU:

Stjepan Čajko dipl. inž. građ.