Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA:361-03/17-01/000005

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0002

Pregrada, 10.04.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HUMVIO društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju , HR-49231 Hum Na Sutli, Lastine 1

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja potvrde izmjene i dopune glavnog projekta dozvole za

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – spojni cjevovod na podsustav Kostel-Kostelsko i vodoopskrbni cjevovodi visoke zone naselja Lupinjak, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 86/40, 86/41, 86/15, 86/14, 86/13, 86/12, 86/11, 78/6, 78/5, 78/4, 78/3, 91/3, 78/16, 78/17, 78/18, 80, 78/44, 78/40, 78/41, 78/39, 78/38, 78/37, 76/18, 76/19, 76/4, 76/23, 76/22, 7, 77/2, 6, 270/2, 271, 264, 2862, 331, 332, 78/3, 78/4, 86/10, 86/9, 86/2, 272, 273, 275, 276, 279, 266, 265, 318, 313, 316, 315, 247/2, 247/1, 2862, 333, 78/3, 78/2, 78/1, 89/35, 89/34, 89/33, 91/3, 91/5 k.o. Lupinjak (Hum na Sutli, Lupinjak).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana dana 19. travnja 2017. godine u 9:00 sati, na lokaciji Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I KAT soba 20 .

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.