Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. veljače 2021.

KLASA:810-03/19-01/02
URBROJ: 2140/01-02-21-17
Krapina, 26. veljače 2021.

 

Temeljem članka 42. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17.) župan Krapinsko-zagorske županije upućuje

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok operatera Tifon d.o.o.

koja će se održati

4. ožujka (četvrtak) 2021. godine u 13.00 sati  u Galeriji Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10

ŽUPAN
Željko Kolar

 

Prilikom sudjelovanja u javnoj raspravi, potrebno se je pridržavati važećih odluka i preporuka za suzbijanje širenja koronavirusa.

Najavu za sudjelovanje molimo uputiti na mail: marija.bedenikovic@kzz.hr