Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000122
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003
Krapina, 08.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Josip Krsnik, HR-49225 Đurmanec, Hlevnica 24

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, 2. skupine i građevinu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti, 2. skupine, na građevnim česticama k.č.br. 194 i dijelu k.č.br. 196 k.o. Hlevnica u Hlevnici.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.06.2017. godine, u 1000 sati, u ovom  Upravnom odjelu, Krapina, Magistratska  1.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Horvat Tatjana, građ.teh.