Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. lipnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/24-01/000286
URBROJ: 2140-08/3-24-0005
Krapina, 06.06.2024.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA RADOBOJ, HR-49232 Radoboj, Radoboj 8

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – nogostup i pješački most, 2.b skupine, na dijelu postojećih građevnih čestica kat. oznake 3488, 284/1 i 284/5 k.o. Radoboj (Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.06.2024 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, mag.ing.aedif.