Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. travnja 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000528
URBROJ: 2140-08/8-24-0009
Krapina, 16.04.2024.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, HR-49218 Pregrada, Ulica Janka Leskovara 40/1

– dostavlja se

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – sanacija klizišta, 2 b. skupine na dijelu postojeće katastarske čestice broj 2718 k.o. Petrovsko (Stara Ves Petrovska).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.05.2024 u 09:00 sati, na lokaciji – KZŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  4. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Ivana Goluban, bacc.ing.aedif.