Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000130
URBROJ: 2140/01-08/1-17-0003
Krapina, 14.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN CEROVEC, HR-49232 RADOBOJ, RADOBOJ 46

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine  stambene i gospodarske namjene, na katastarskim česticama k.č.br. 2594/6, 2595/3, 2595/4 i 2595/5 k.o. Radoboj (Radoboj, Radoboj 46).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  26.06.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.