Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica Josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006

URBROJ: 2140/01-08/4-17-0003

Pregrada, 24.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

NISKOGRADNJA, društvo s ograničenom odgovornošću za stambeno-komunalne djelatnosti , HR-49218 Pregrada, Stjepana Radića 17

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

– zahvat u prostoru gospodarske namjene, djelatnosti za iskorištavanje mineralnih sirovina – eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju PREGRADA 2, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1,3, 2569/1, 2569/2, 2569/3, 2569/4 k.o. Pregrada k.o. Pregrada (Pregrada, ).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06. ožujka 2017. u 9,00 sati, na lokaciji – Krapinsko -zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I kat , soba 20.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole mogu se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.