Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv pacijentima, nevladinim udrugama i stručnjacima iz područja zaštite prava pacijenata za prijavu u radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Krapinsko-zagorskoj županiji

Datum objave: 26. siječnja 2010.

KLASA: 500-01/10-01/04
URBROJ: 2140/1-10-01-1
Krapina,  19. siječanj 2010.
                                                                      
            Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata («Narodne novine» broj: 169/04), Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
pacijentima, nevladinim udrugama i stručnjacima
iz područja zaštite prava pacijenata za prijavu u radu
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u
Krapinsko-zagorskoj županiji
 
 
            Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, Povjerenstvo ima pet članova koje će imenovati Skupština Krapinsko-zagorske županije iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata, a obavlja slijedeće poslove:
 
– prati primjenu propisa na području Krapinsko-zagorske županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
– prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije,
– predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije,
– bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
– podnosi Skupštini Krapinsko-zagorske županije i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi godišnje izvješće o svom radu,
– obavještava javnost o povredama prava pacijenta,
– obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.
           
Dokumentacija potrebna za prijavu:
 
– uvjerenje o nekažnjavanju (original ili preslika ne starija od šest mjeseci),
– uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut istražni ili kazneni postupak,
– životopis.
 
Stručnjaci iz područja zaštite prava pacijenata osim navedenog moraju dostaviti i dokaze o stručnosti iz navedenog područja.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog poziva.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave dostaviti na adresu:
Krapinsko-zagorske županija
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
49 000 Krapina, Frana Galovića bb
 
s naznakom  «za javni poziv»
 
 
ŽUPAN
Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić