Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. svibnja 2014.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,

udruge i mlade

KLASA: 500-01/14-01/77

URBROJ: 2140/01-09-14-1

Krapina, 14. svibnja 2014.

Na temelju članka 30. i 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj: 169/04 i 37/08), Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, objavljuje

JAVNI POZIV

pacijentima, nevladinim udrugama i stručnjacima

iz područja zaštite prava pacijenata, za prijavu u radu

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u

Krapinsko-zagorskoj županiji 

Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, Povjerenstvo ima pet članova koje će imenovati Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata, a obavlja slijedeće poslove:

– prati primjenu propisa na području Krapinsko-zagorske županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,

– prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije,

– predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije,

– bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata Ministarstva zdravlja o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,

– podnosi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i Ministarstvu zdravlja godišnje izvješće o svom radu,

– obavještava javnost o povredama prava pacijenata,

– obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

– uvjerenje o nekažnjavanju (original ili preslika ne starija od šest mjeseci),

– da protiv osobe nije pokrenut istražni ili kazneni postupak i

– životopis.

Stručnjaci iz područja zaštite prava pacijenata osim navedenog moraju dostaviti i dokaze o stručnosti iz navedenog područja.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

49 000 KRAPINA, Magistratska ulica 1

s naznakom „za javni poziv“.

PROČELNIK

Nikola Gospočić, dipl. iur.