Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – poticanje integrirane i ekološke poljoprivredne proizvodnje

Datum objave: 22. listopada 2013.

          ŽUPAN

KLASA:320-01/13-01/76

URBRJ:2140/01-02-13-2

Krapina, 18.10.2013.

Na temelju članka 7., stavak 1. Pravilnika za poticanje i promicanje integrirane i ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,broj 06/12 i 4/13) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za

poticanje i promicanje integrirane i ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini

 

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za poticanje i promicanje integrirane i ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika za poticanje i promicanje integrirane i ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/12 i 4/13).

2. Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva, koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije i proizvodne površine na području Krapinsko-zagorske županije, te su upisana u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji ili u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

3. Jednokratna financijska sredstva dodjeljivati će se :

– poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave integriranom poljoprivrednom proizvodnjom ili su s istom krenula u 2013. godini u iznosu do 1.000,00 kuna po 1 ha površine pod integriranom proizvodnjom,

– poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom ili su u prijelaznom razdoblju, a najviše do iznosa stvarnih troškova stručne kontrole i izdavanja potvrdnice (certifikata) o ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini.

4. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 15. studenog 2013. godine.

5. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima: OBRAZAC KZŽ 12/1 iOBRAZAC KZŽ 12/2 uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obavezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na web stranici: http:// www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

6. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

7. Konačnu odluku o dodjeli jednokratnih financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

8. Krapinsko-zagorska županija temeljem Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih sredstava isplaćuje financijska sredstva na račun korisnika u roku od 60 dana nakon donošenja navedene Odluke.

9. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresa pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za Javni poziv

za

poticanje i promicanje integrirane i ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

– NE OTVARATI-

 

ŽUPAN

Željko Kolar