Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – poticanje komercijalizacije tradic. poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradic. zagorskih jela

Datum objave: 24. srpnja 2012.

           ŽUPAN

KLASA: 320-01/12-01/60

URBROJ: 2140/01-02-12-02

Krapina, 17.07.2012.

Na temelju članka 8., stavka 1. Pravilnika za poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 14/12) o.d. župana – zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

 J A V N I    P O Z I V

za poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela

 

1. Predmet: Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu nepovratne financijske potpore za komercijalizaciju tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela temeljem Pravilnika za komercijalizaciju tradicionalnih poljoprivredno šumskih-prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 14/12.)

2. Korisnici sredstava mogu biti:

• obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a

• obrtnici,

• poljoprivredne zadruge,

• trgovačka društva i druge pravne osobe

koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi

ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju

prebivalište, odnosno sjedište, te uzgoj, preradu i pripremu tradicionalnih poljoprivredno-

šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela na području Krapinsko-

zagorske županije.

3. Na Javni poziv prijavljuju se ove aktivnosti:

a) kupnja opreme od ovlaštenog dobavljača isključivo namijenjene za opremanje objekata za skladištenje, preradu i pripremu tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela;

b) registracija objekata za skladištenje, preradu i pripremu tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela.

4. Financijska sredstva odobravati će se za:

a) kupnju opreme:

• u iznosu do 100% ukupnog troška bez PDV-a za kupnju opreme od ovlaštenog dobavljača za opremanje objekata za skladištenje, preradu i pripremu proizvoda na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“, a najviše do 100.000,00 kuna po prijavi.

• ukupni troškovi su troškovi kupnje nove opreme od ovlaštenog dobavljača, a prema

računima ili ugovorima o prodaji izdanih od ovlaštenog dobavljača i/ili troškovi kupnje

koja će biti izvršena do kraja tekuće godine za što se dostavljaju predračuni od

ovlaštenog dobavljača.

• troškovi koji nisu prihvatljivi za aktivnost kupnje opreme su: kupnja rabljene opreme, troškovi PDV-a, poreza, carina, i drugih uvoznih troškova, bankovni troškovi, troškovi garancija, te troškovi transporta i ugradnje opreme.

b) registraciju objekata

• u iznosu do 100% ukupnog troška bez PDV-a za registraciju objekata za skladištenje, preradu i pripremu proizvoda na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“, a najviše do 15.000,00 kuna po prijavi.

• ukupni troškovi kod registracije objekata su troškovi nastali prilikom registracije objekta sukladno važećim zakonskim propisima.

5. Na „Listi autohtonih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i jela tradicionalne zagorske kuhinje“ su: Puran zagorskih brega, Bagremov med zagorskih brega, Autohtone sorte vinove loze Hrvatskog zagorja, Zagorski štrukli, Kukuruzna zljevka, Zagorski sir, Zagorski mlinci i Bućnica.

6. Na Javni poziv može se prijaviti aktivnost kupnje opreme od ovlaštenog dobavljača izvršene od 01. siječnja 2012. godine do raspisivanja Javnog poziva ili kupnja opreme koja će se izvršiti do kraja tekuće godine, što će biti uređeno posebnim Ugovorom.

7. Na Javni poziv može se prijaviti aktivnost registacije objekta za objekte koji su registrirani od 01. siječnja 2012. godine do isteka roka za prijavu po Javnom pozivu.

8. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 24. kolovoza 2012. godine.

9. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima uz koje je utvrđena obvezna

dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za

poljoprivredu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici:http://www.kzz.hr (Natječaji

i javni pozivi).

Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

10. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

11. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

12. Krapinsko-zagorska županija će s Korisnicima za aktivnosti koje su u pripremi potpisati Ugovor.

13. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 Krapina

s naznakom za Javni poziv

za poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela

-NE OTVARATI –

 

 

                                                                                            O.D. ŽUPANA – ZAMJENICA ŽUPANA

                                                                                                           Sonja Borovčak