Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv – prijedlog kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih

Datum objave: 23. listopada 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

KLASA: 021-04/10-01/17

URBROJ: 2140/01-01-12-16

Krapina, 03. listopada 2012. 

Temeljem članka 8. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj 23/07.) i članka 16. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 6/10, 34/10 i 11/12.) Odbor za izbor i imenovanja objavljuje 

PONOVLJENI

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata/kinja za izbor članova/ica Županijskog savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/ica Županijskog savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije sa ciljem uključivanja mladih u javni život Krapinsko-zagorske županije.

II.

Savjet mladih ima predsjednika/cu, zamjenika/cu i 9 članova/ica, koje bira Županijska skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na vrijeme od dvije godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

III.

Pravo predlaganja kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Kod predlaganja kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

IV.

Sukladno toč. I. do III. pozivaju se ovlašteni predlagatelji da prijedlog kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih podnesu na propisanim obrascima (SM-1-Prijedlog kandidata za člana/icu Županijskog savjeta mladih, SM-2-Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana/icu Županijskog savjet mladih, SM-3-Očitovanje predlagatelja da je kandidat/kinja za člana/icu Županijskog savjeta mladih predložen u skladu s aktima predlagatelja) koji se nalaze na web stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) pod «Natječaji i javni pozivi».

Uz prijedlog kandidata/kinje obavezno je priložiti:

– životopis kandidata/kinje,

– presliku osobne iskaznice odnosno domovnice (za kandidate/kinje mlađe od 18 godina),

– potvrdu o nekažnjavanju,

– izvod iz registra udruga ne stariji od 6 mjeseci ili potvrdu o posljednjem upisu u sudski registar (za ustanove) ili drugi registar odnosno odgovarajući dokaz.

V.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih je 30 dana od dana objave Javnog poziva u Zagorskom listu ( 23. listopada 2012. godine).

Prijedlozi kandidata/kinja za članove/ice Savjeta mladih dostavljaju se u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije (Magistratska 1, prizemlje zgrade) ili šalju poštom preporučeno na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Odbor za izbor i imenovanja, 49 000 Krapina, Magistratska 1, p.p. 43, s naznakom «Prijedlog kandidata/kinja za izbor članova/ica Savjeta mladih».

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                              ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

                                                                                            Ivan Sadaić, v.r.